Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przeciwko nadmiernemu regulowaniu sektora krypto

Opisując stanowisko EUNB w sprawie nadzoru nad przemysłem Fintech, przewodniczący EUNB, Andrea Enria, powiedział, że organy regulacyjne muszą utrzymywać "wyważone podejście". W przyszłym tygodniu EUNB opublikuje plan działania określający priorytety regulacyjne na najbliższe dwa lata.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przeciwko nadmiernemu regulowaniu sektora krypto

Opisując stanowisko EUNB w sprawie nadzoru nad przemysłem Fintech, przewodniczący EUNB, Andrea Enria, powiedział, że organy regulacyjne muszą utrzymywać "wyważone podejście". W przyszłym tygodniu EUNB opublikuje plan działania określający priorytety regulacyjne na najbliższe dwa lata.

Szef EUNB (EBA) przemawiał w Copenhagen Business School w piątek, gdzie powiedział, że kryptowaluty nie powinny podlegać przepisom, które mają zastosowanie do tradycyjnego systemu finansowego. Kilka banków centralnych argumentowało, że kryptowaluty nie mają zaplecza instytucjonalnego i nie mogą pełnić funkcji pieniądza – jednostki rozliczeniowej, środków wymiany i rezerwy wartości.

Andrea Enria powiedział:

"Nadal nie mam jeszcze przekonania, że jest to wystarczająco silny argument, aby objąć kryptowaluty w ramach pełnego zakresu regulacji"

Enria zauważył, że debata polityczna na temat innowacji technologicznych i finansowych często koncentruje się na dwóch przeciwstawnych podejściach: "regulować i ograniczać" – zakazywanie innowacyjnych biznesów niepasujących do zbioru przepisów; i "niech się dzieje" – zakorzenione w przekonaniu, że dynamiczny sektor finansowy potrzebuje przestrzeni do innowacji. Jego zdaniem, obie strategie regulacyjne wykazały swoje ograniczenia. Pierwsza jest nieskuteczna na otwartych rynkach, a druga zwiększa ryzyko w nieuregulowanym sektorze.

EUNB nakreślił ramy prawne dla krypto w 2014 r., zauważając, że jego rozwój wymagałby wielu lat pracy i subtelnej strategii. Jego podejście koncentrowało się na ostrzeganiu konsumentów, że ich krypto-inwestycje nie są chronione, a także uniemożliwieniu regulowanym instytucjom finansowym zakupu, posiadania lub sprzedaży kryptowalut. EUNB zaproponował także rozdzielenie banków i operatorów krypto, aby uniknąć tego, co nazywali "zarażeniem".

Enria uważa, że niektóre funkcje, takie jak zapewnienie płynności w sytuacjach kryzysowych i udzielanie kredytów, powinny być ściśle zastrzeżone dla banków i podlegać "wzmocnionej regulacji i nadzorowi". Jednocześnie usługi, takie jak płatności i emisja pieniądza elektronicznego, mogą być świadczone przez innych pośredników. Usługi te nie są nierozerwalnie związane z podstawowymi funkcjami banków, argumentował szef europejskiego banku bankowego.

Sektor krypto zmienia się szybko i trudno jest go regulować i nadzorować, przyznał Enria. Władze muszą nieustannie dokonywać przeglądu przepisów, ale muszą również utrzymywać świadome i wyważone podejście – dodał.

Enria ostrzegł i podkreślił:

"Nadmierna rozbudowa obszaru regulacyjnego, obejmująca większość firm Fintech ramami nadzoru bankowego, tylko dlatego, że konkurują one z bankami w niektórych segmentach rynku, może być rozwiązaniem nieoptymalnym". Opowiada się za "proporcjonalnym" i "mniej intensywnym" podejściem w stosunku do przepisów stosowanych wobec banków, powołując się na "niższy potencjał ryzyka systemowego" z sektora krypto.

W tych obszarach działalności możemy pozwolić innowatorom eksperymentować z nowymi produktami i praktykami biznesowymi.

Przewodniczący EUNB powiedział jednak, że organy regulacyjne nie powinny nigdy zezwalać bankom na łączenie składania depozytów i udzielania pożyczek poza ścisłymi wymogami regulacyjnymi i skutecznym nadzorem. Każda firma finansowa robiąca to, powinna być regulowana i nadzorowana jako bank.

Pierwszym krokiem dla organów regulacyjnych powinno być zrozumienie, w jaki sposób nowe produkty i praktyki biznesowe wpisują się w obowiązujące ramy prawne, powiedział Andrea Enria. Świadomy wybór, aby nie narzucać całego zestawu zasad dotyczących powstającej technologii, może prowadzić do bardziej dojrzałego i produktywnego dialogu między innowacyjnymi firmami i organami regulacyjnymi – dodał.

Według władzy wykonawczej EUNB debata na temat regulacji innowacji często jest "obciążona uprzedzeniami i nadmiernymi uproszczeniami". Jego zdaniem należy dążyć do "proporcjonalnego, neutralnego technologicznie podejścia" do regulacji, unikając przy tym "wewnętrznych tendencyjności do statusu quo". Można to osiągnąć poprzez monitorowanie istniejących przepisów i tworzenie obszarów izolowanych w celu ułatwienia spójnych zasad wspierających nowe technologie i innowacyjne modele biznesowe. Aby zapewnić, że organy nadzoru zrozumieją te nowe technologie, EUNB zamierza stworzyć "centrum wiedzy" i wprowadzić neutralność technologiczną do wytycznych nadzorczych.

Andrea Enria poparł apele o spójne podejście do regulacji na jednolitym rynku w Europie. To gwarantowałoby podmiotom w całej Unii równe traktowanie i możliwości.

Przewodniczący EUNB powiedział:

"Firmy Fintech muszą być w stanie zwiększać skalę i oferować usługi na całym jednolitym rynku, zapewniając korzyści wszystkim obywatelom UE"

Zwrócił również uwagę, że konkurencja w przestrzeni Fintech rozwija się globalnie i ostrzega, że europejskie przedsiębiorstwa będą musiały poradzić sobie ze znacznymi wadami, jeśli lokalne władze narzucają różne zestawy zasad. Obecne różnice mogą prowadzić do "arbitrażu regulacyjnego" lub ryzyka związanego z ochroną konsumenta.

Komisja Europejska wydała ostatnio plan działania Fintech z kilkoma mandatami dla Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. W przyszłym tygodniu EUNB opublikuje swoją "Mapę drogową Fintech" określającą szereg priorytetów regulacyjnych i nadzorczych na najbliższe dwa lata. EUNB chce przeanalizować świadczone usługi i ich regulacje, aby zapewnić spójność w całej UE. Władze bankowe spodziewają się przedstawić sprawozdanie z oceny przed końcem 2018 roku.

EUNB będzie również przeprowadzał dalszą analizę wdrożonych systemów obszarów piaskownicy, aby zidentyfikować najlepsze praktyki i opracować wytyczne. Organ UE dokona przeglądu podejść do licencjonowania w państwach członkowskich i może zalecić zmiany w europejskim prawodawstwie dotyczącym usług finansowych. Andre Enria, uważa że EUNB będzie próbował zidentyfikować potencjalne krajowe przeszkody i rozważyć kroki mające na celu ich usunięcie, aby umożliwić zwiększenie innowacji.

Zasadniczo przemówienie było pozytywne dla rozwijającego się sektora krypto w Europie i powinno zapewnić inwestorom pewien stopień jasności.

źródło: coindaily.co