Światowa "bankowość cienia" nadal się rozwija

Wzrost w globalnych obligacjach, nieruchomościach i funduszach rynku pieniężnego nadal powiększa światowy sektor "równoległej bankowości" – podał organu nadzoru, który koordynuje regulacje finansowe dla dużych gospodarek G20.

Światowa "bankowość cienia" nadal się rozwija

Wzrost w globalnych obligacjach, nieruchomościach i funduszach rynku pieniężnego nadal powiększa światowy sektor "równoległej bankowości" – podał organ nadzoru, który koordynuje regulacje finansowe dla dużych gospodarek G20.

Rada Stabilności Finansowej stwierdziła, że "wąskia miara" działalności równoległego systemu bankowego, opierająca się na pięciu funkcjach ekonomicznych, które mogą w największym stopniu stwarzać zagrożenie dla stabilności finansowej, wzrosła o 7,6 procent do 45,2 biliona dolarów w roku 2016, czyli w ostatnim roku, dla którego zostały zestawione dane.

Stanowi to 13 procent wszystkich aktywów systemu finansowego w 29 jurysdykcjach objętych badaniem. Dane z Chin i Luksemburga zostały uwzględnione w zestawieniu po raz pierwszy.

"Finansowanie pozabankowe stanowi cenną alternatywę dla finansowania bankowego i pomaga wspierać realną działalność gospodarczą" – stwierdził w swoim raporcie FSB.

Niemniej jednak, zwiększenie uzależnienia od finansowania niebankowego mogłoby spowodować nowe zagrożenia.

Tak zwany sektor „bankowości cienia” (równoległy system banków), złożony z firm innych niż banki, które świadczą usługi finansowe, był traktowany podejrzliwie przez niektóre organy regulacyjne od czasu kryzysu finansowego dekadę temu.

Mimo to ma kilku zwolenników wśród decydentów, którzy twierdzą, że pomaga to utrzymać płynność rynków kapitałowych.

Oprócz funduszy inwestycyjnych dłużnych, do miary równoległego systemu bankowego zaliczane są również rynki odkupu i sekurytyzacji długu, a także fundusze hedgingowe zaangażowane w kredyt.

Mając do czynienia z niewielką ilością przepisów w przeszłości, podsektory, takie jak sekurytyzacja, obecnie są regulowane i postrzegane jako stwarzające mniejsze zagrożenie dla stabilności.

Otwarte fundusze obligacyjne, fundusze hedgingowe oferujące kredyty i fundusze rynku pieniężnego stanowią 72 procent miary i wzrosły o 11 procent w 2016 roku.

Organy regulacyjne zwróciły się do funduszy o wprowadzenie środków zabezpieczających przed skrajnymi zawirowaniami rynkowymi, aby uniknąć niestabilności w wyniku alarmowej wyprzedaży aktywów, gdy wielu inwestorów zwróci się o zwrot swoich pieniędzy.

Stany Zjednoczone stanowią 31 procent wąskiej miary, następnie Chiny z 16 procentami, Kajmany na poziomie 10 procent i Japonia na 6 procent.

Szersza miara, która obejmuje wszystkie firmy finansowe, które nie są bankami centralnymi, bankami, funduszami emerytalnymi lub ubezpieczycielami, zwiększyła się o 8 procent do 99 bilionów USD, co stanowi 30 procent światowych aktywów finansowych - najwyższy poziom od co najmniej 2002 r. – podał FSB.

źródło: reuters.com